Tự Cải Thiện

Tại sao Frugality lại giải phóng như vậy?